เฉพาะเจ้าหน้าที่ กระทู้ ประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตร บุคลากร หน้าหลัก โครงสร้างเวบไซต์
 
Username 
Password 
   
New password 
Re-Type new password 
 

ข้ อ แ น ะ นำ ใ น ก า ร เ ป ลี่ ย น ร หั ส ผ่ า น
  1. การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนี้ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง หากกรอกไม่ครบจะไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้
  2. ในการแก้ไขนี้ท่านจะต้องพิมพ์รหัสผ่านเดิมให้ตรงกับที่มีในฐานข้อมูล และพิมพ์รหัสผ่านใหม่ทั้งสองครั้งให้เหมือนกัน
  3. ในการตั้งรหัสผ่านใหม่นั้น ท่านสามารถใช้ตัวอักขระหรือตัวอักษรรวมกันได้ไม่เกิน 8 ตัว
  4. พิมพ์รหัสผ่านเดิมในช่อง "password"
  5. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่ท่านต้องการแก้ไขในช่อง "New password"
  6. พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งในช่อง "Re-Type new password" ให้ตรงกับที่ใส่ในช่อง "New password"
  7. กดปุ่ม "Change" เมื่อใส่ข้อมูลทุกช่องเรียบร้อยแล้ว