ประกาศสำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญช
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
นักศึกษาที่ต้องการติดต่อทางโครงการฯ
หรือต้องการติดต่อหรือนัดหมายอาจารย์
ให้ติดต่อโดยการส่ง E-Mail ไปที่
m_accounting@hotmail.com

ให้นักศึกษาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติด่อได้ด้วย

และให้รอการติดต่อกลับจากทางโครงการฯ

 

เปลี่ยนรหัสผ่าน
Username คือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา
Password คือ วันที่เดือนปีเกิด
เช่น เกิดวันที่ 30 ก.พ. 2499
Password คือ 30022499

พบปัญหา กรุณาแจ้งทางสาขาฯ

m_accounting@hotmail.com