6. พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านกาแฟสด ๒๔ ชั่วโมง ในจังหวัดเชียงใหม่ Consumer Behavior Towards Using Twenty-Four Hour Fresh-Brewed Coffee Shops in Chiang Mai Province
ฤทัยมาศ กันทะวงค์ * และ นิตยา เจรียงประเสริฐ **
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
7. การบริหารโครงการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานภูมิทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่ Project Management of Landscape Construction Business in Chiang Mai Provincel
ขวัญจิรา ปัญญาสิทธิ์ * และ วรรณัย สายประเสริฐ **
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
12. องค์ประกอบสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยของบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ Elements of Tourist Attraction Affecting Decision Making of Tourists Towards Choosing Eco- Adventure Travel Sites in Ban Mae Kampong, Mae On District, Chiang Mai Province
เกสรา เพ็งพลกรัง * และ จิราวรรณ ฉายสุวรรณ **
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)
16. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ Service Quality Development of Office of Chiang Mai Administrative Litigation
จิตติวรรณ เอมมณีรัตน์ * และ โรจนา ธรรมจินดา **
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562)